aws

AWS CLI cheatsheet

aws aws cli cheatsheet

Configure AWS CLI

aws cli authentication